Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng/khách hàng


Thông tin cá nhân của người tiêu dùng/khách hàng


Mục đích và phạm vi thu thập


Phạm vi sử dụng thông tin

ứng dụng FreeMar sử dụng thông tin đối tác, người dùng (khách hàng) cung cấp để:


Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của đối tác, người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự người dùng, đối tác đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của ứng dụng FreeMar.


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tổ chức có thể được tiếp cận, thu thập và quản lý thông tin cá nhân đó:


Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình


Bảo vệ thông tin cá nhân tại ứng dụng FreeMar

Weta coi trọng tính bảo mật của người dùng.
Weta sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu khi thực hiện nghĩa vụ của mình.


Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, ứng dụng FreeMar luôn tuân thủ các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.
b. Trường hợp ứng dụng FreeMar ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:


Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a. FreeMar thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng đã xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân với các nội dung sau:

b. Những nội dung trên được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
c. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website ứng dụng FreeMar
d. ứng dụng FreeMar có toàn quyền tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản người dùng theo quyết định của Weta vì bất kỳ lý do nào và không cần đưa ra bất kỳ lý do cho việc chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng. Các lý do để chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản người dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:


Lưu ý rằng khách hàng chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản của khách hàng và có thể chịu trách nhiệm về tài khoản của khách hàng ngay cả khi tài khoản của khách hàng bị người khác sử dụng sai.
Weta coi trọng tính bảo mật của người dùng. Weta sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu khi thực hiện nghĩa vụ của mình.Xin phép người tiêu dùng khi tiến hành thu thập thông tin

a. Weta thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website thương mại điện tử ứng dụng FreeMar (gọi tắt là đơn vị thu thập thông tin) phải được sự đồng ý trước của người tiêu dùng có thông tin đó (gọi tắt là chủ thể thông tin).
b. Weta thiết lập cơ chế để chủ thể thông tin bày tỏ sự đồng ý một cách rõ ràng, thông qua các chức năng trực tuyến trên website, thư điện tử, tin nhắn, hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên.
c. Weta có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau:


Sử dụng thông tin cá nhân

a. Weta sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng, đối tác hợp tác đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

b. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
c. Việc sử dụng thông tin quy định tại Điều này bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.


Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

a. Weta – ứng dụng FreeMar đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau:

b. Weta – ứng dụng FreeMar có cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
c. Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, Weta – ứng dụng FreeMar sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.


Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân

a. Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Weta – ứng dụng FreeMar thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.
b. Weta – ứng dụng FreeMar có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.


Quản lý thông tin xấu

Cơ chế kiểm soát riêng
Có quy định về đăng thông tin


Quy định đăng thông tin

Đối tác, đơn vị cung cấp chương trình, dịch vụ gửi thông tin, nội dung kèm biểu phí đến Bộ phận kiểm duyệt nội dung/đại diện phụ trách đối tác đó của ứng dụng FreeMar để tiến hành đăng tải thông tin hộ đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website. Đối với việc kiểm duyệt thông tin đối tác/ khách hàng phản ánh, Weta sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin. Khi phát hiện đối tác sai phạm; chương trình, dịch vụ không đúng như mô tả, cung cấp; bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ. Hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử ứng dụng FreeMar:
a. ứng dụng FreeMar cùng các đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ (thương nhân, tổ chức, cá nhân) tuân thủ quy định pháp luật nhà nước Việt Nam về việc đăng bán, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên website TMĐT ứng dụng FreeMar.
b. Không sử dụng website thương mại điện tử ứng dụng FreeMar để kinh doanh, đang tải các hàng hóa, dịch vụ, nội dung hạn chế sau:

c. Công ty cổ phần công nghệ mới Weta Việt Nam thiết lập website ứng dụng FreeMar để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, được công bố trên website ứng dụng FreeMar gồm: số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.


Cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ